2020 ENTERTAINMENT
AT TEN DAY

ผู้จัดการขายโฆษณารายการ

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

หน้าที่ของตำแหน่ง

1. ดูแลการขายโฆษณา
2. หาวิธีการ ช่องทางใหม่ๆ ในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
3. วางแผนการขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
4. วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ ติดต่อประสานงานเพื่อเข้าไปนำเสนอขายและปิดการขาย รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังการขาย
5. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา หาวิธีกระตุ้นยอดขาย
6. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท คิด นำเสนองานตามที่ลูกค้าต้องการ ควบคุมดูแลการ Tie-in หรือผลิตชิ้นงานให้สำเร็จและลูกค้าพึงพอใจ ดูแลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

คุณสมบัติของคุณ

เพศหญิง 
 
1. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
2. วางแผนงานได้ นำเสนองาน มีใจรักและชอบงานขาย
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารได้ดีทั้งพูดและเขียน
4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ 
6. มีความรู้ด้านการขายสื่อออนไลน์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
7. มีฐานลูกค้าเก่า หรือลูกค้า Agency หรือเคยติดต่อหน่วยงานราชการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 
ตำแหน่งว่างอื่นๆ