2020 ENTERTAINMENT

กราฟฟิก ดีไซเนอร์

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

มาสร้างสรรค์ ชิ้นงานเพื่อสื่อสาร สร้างสีสัน ความหน้าสนใจให้รายการและสื่อต่างๆของบริษัท

หน้าที่ของตำแหน่ง

 • • รับผิดชอบส่วนงาน Motion Graphic และ  Graphic ของรายการตีสิบเดย์ และรายการอื่นๆของบริษัท
  • ดูภาพรวมของชิ้นงาน Graphic Design ทุกชิ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน
  และตรงตามภาพลักษณ์ของบริษัทที่ต้องการสื่อสารออกไป
  • ทำความเข้าใจและสร้างสรรค์งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
  ออกแบบสื่อ Social Media เชิงสื่อสาร Marketing Communication เพื่อโฆษณาในช่องทางออนไลน์ต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของคุณ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม After Effect ,Photoshop ,Illustrator
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและรสนิยมการออกแบบ ตามเทรนด์อยู่เสมอ
• กระตือรือร้น สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำงานภายใต้เวลาที่เร่งด่วน และแก้ไขตามลูกค้าได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้
หมั่นหาความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ

ส่ง Resume &  Portfolio  มาที่ hr@2020.co.th

ตำแหน่งว่างอื่นๆ