2020 ENTERTAINMENT

Office Secretary/เลขานุการสำนักงาน (ด่วนมาก)

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

หน้าที่ของตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมรับ-ส่งโทรสาร
2. จัดการงานด้านเอกสารสำนักงานทั้งภายในและภายนอก
3. โต้ตอบอีเมลและจดหมายกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ
4. จัดตารางนัดหมาย
5. จัดการเกี่ยวกับการประชุม 
6. ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนาม พร้อมตรวจทานเอกสารจากผู้บริหารให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งคืนหน่วยงาน
7. ให้ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
8. จัดเก็บและรักษาเอกสารของผู้บริหารและหน่วยงานให้เป็นระเบียบ 
9. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ ดูแลและคัดกรองการเข้าถึงผู้บริหาร
10. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน
11. คอยติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
12. รับผิดชอบงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของคุณ

คุณสมบัติ :
 
1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
5. ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ จดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
6. รักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
7. วางแผนและเป็นผู้คอยเตือนตารางนัดต่างๆ ให้กับผู้บริหารรับทราบในแต่ละวัน
8. สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันและมีประสิทธิภาพภายใต้คำสั่งเพียงเล็กน้อย
9. รู้ใจและเข้าใจในความต้องการของผู้บริหารและองค์กรเป็นอย่างดี
10. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา รับแรงกดดันได้ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวการณ์ได้ดี

สนใจสมัคร ส่งเรซูเม่และประวัติการทำงาน พร้อมเหตุผลว่าทำไมเราควรจะเลือกคุณ มาที่  hr@2020.co.th

ตำแหน่งว่างอื่นๆ